VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Článek I
Obecná ustanovení a definice
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti
společnosti MP KOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Divišovská 328, 258 01 Vlašim, Česká republika,
IČ: 28446089 zapsaná v Živnostenském rejstříku Obecního úřadu ve vlašimi, č.
ZIV/741/2008/JEL/2, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi
zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové
stránce Prodávajícího www.mp-kovani.cz (dále jen "mp-kovani.cz") a jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím
elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující
společně dále jen "Smluvní strany").
2. Tyto VOP platí na území Evropské unie při koupi zboží objednaného prostřednictvím
elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na mp-kovani.cz.
3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na mp-kovani.cz.
4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito
všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.. 513/1991
Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve
smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy pokud se
jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními
podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.
5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č.. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedoktnutelné.
6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která
si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na mp-kovani.cz.
7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující
informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na mp-kovani.cz a
celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.
8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na mpkovani.
cz.
9. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících:
9.1 MP KOVÁNÍ s. r. o.
9.2 Tel.:+420 317 777 999 E-mail: mp@mp-kovani.cz
9.3 Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
Článek II
Objednávka
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění registračního
formuláře.
2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem
toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační
formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu
důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo
Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.
3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení
elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na
e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické
objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k
uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat
obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění
nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany
Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové
zprávy zaslané na e-mailovou adresu mp@mp-kovani.cz.
5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
5.1 Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO,
DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
5.2 Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho název;
5.3 Množství objednávaného zboží;
5.4 Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být
dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího)
6. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za
neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k
odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění a / nebo
doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou
objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
Článek III
Storno objednávky
1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před
jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
2.1 V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně
uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)
2.2 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat
Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo
celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti
kalendářních dnů.
Článek VI
Poštovné a balné
1. Zboží je zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při
přepravě.
2. V případě, že celková částka za objednávku je nižší než 2.000, - Kč s DPH si Prodávající
vyúčtuje balné a poštovné ve výši 121, - Kč s DPH.
V případě, že celková částka za objednávku je vyšší než 2.000, - Kč s DPH je přepravné a
balné pro Kupujícího zdarma a platí ho Prodávající.
3. Prodávající si poštovné, v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 2.000, - Kč s DPH
neúčtuje, kromě případu, kdy se navzdory dohodě Kupujícího s kurýrní službou, nepodaří
zboží úspěšně dodat v dohodnutém čase a místě dodání Kupujícímu nebo pokud Prodávající
vrací zboží Kupujícímu v důsledku neoprávněné reklamace.
Článek V
Dodací podmínky
1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních
možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dnů
ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího. Dodací doba je
však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Dodávky jsou označeny piktogramem
"Na skladě" a "Na zakázku".
1.1 Skladem: dodací lhůta je od 24 hodin do 10 pracovních dnů
1.2 Na zakázku: dodací lhůta je od 10 pracovních dnů do 60 pracovních dnů, v závislosti na
počtu objednaných kusů, výrobci, dopravě, ..... Jelikož se jedná o zboží, které je speciálně
objednané a vyrobené na základě objednávky zákazníka, v tomto případě požadujeme platbu
zálohové faktury předem ve výši 50% ceny zboží z objednávky.
Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem informaci o dostupnosti objednaného zboží a pokud
se Kupující nevyjádří jinak, budou tyto výrobky dodávané všechny spolu v jedné dodávce
(přičemž za termín dodání se považuje den dodání s nejzažším dodacím termínem). Pro
vybrané modely, Prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného
produktu.
2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem.
3. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní služby na adresu místa dodání uvedenou
Kupujícím v elektronické objednávce. Přepravní služba bude telefonicky kontaktovat
Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání
zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s
přepravní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující
odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu nebo přepravní službě v důsledku
neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu hradí
Kupující.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen
zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o
převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem
- protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží
převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější
reklamace z tohoto důvodu.
6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena
ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách
a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.
7. Zboží dodává Prodávající výlučně na území České republiky.
8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na
základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a
balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Článek VI
Cenové podmínky
1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím mp-kovani.cz je uvedena vždy
vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není
uvedeno jinak.
2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na
mp-kovani.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na
mp-kovani.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V
případě, že se na mp-kovani.cz objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např.. pokud
jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo
z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 Kč" nebo "1 Kč", Prodávající nemá
povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu
řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní
smlouvy odstoupit.
Článek VII
Platební podmínky
1. Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů
platby:
1.1 PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby Kupující hradí
celou částku za zboží (včetně poplatků za dobírku, přepravné a balné) uvedenou v
elektronické objednávce při převzetí přepravci;
1.2 BANKOVNÍM PŘEVODEM: Zboží bude expedováno dle Prodávajícím uvedeného
termínu dodání (který bude Kupujícímu zaslán e-mailem) v pracovních dnech po přijetí platby
převodem na účet MP KOVÁNÍ s. r. o.
Česká spořitelna: 0532579359/0800
Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky (nachází se v předmětu
doručeného e-mailu Kupujícímu)
1.3 PLATBA V HOTOVOSTI PŘI OSOBNÍM ODBĚRU V NAŠICH PRODEJNÁCH:
- Divišovská 328, 258 01, Vlašim
- Malešická 2679/49, 130 00, Praha 3 - Žižkov
1.4 PLATBA ZA ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU úhrada zálohové faktury předem ve výši 50% z
celkové částky zboží na zakázku:
- převodem na účet MP KOVÁNÍ s. r. o.
Česká spořitelna: 0532579359/0800
Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky (nachází se v předmětu
doručeného e-mailu Kupujícímu)
- Platbou v hotovosti na jedné z prodejen:
- Divišovská 328, 258 01, Vlašim
- Malešická 2679/49, 130 00, Praha 3 - Žižkov
Úhrada zbývající částky 50% - po přijetí zboží na zakázku na sklad:
převodem na účet MP KOVÁNÍ s. r. o.
Česká spořitelna: 0532579359/0800
Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky (nachází se v předmětu
doručeného e-mailu Kupujícímu)
- Platbou v hotovosti na jedné z prodejen:
- Divišovská 328, 258 01, Vlašim
- Malešická 2679/49, 130 00, Praha 3 - Žižkov
Článek VIII
Záruční podmínky a záruční doba
1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy
zboží je Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba a to 3, 5 nebo 10 let. Záruční doba začíná
běžet v den předání zboží Kupujícímu.
2. Záruka se nevztahuje na opotřebení používáním, poškození výrobků nesprávným
ošetřováním, případně mechanickým poškozením (např. klíči, prstýnky apod.).. Záruka se
také nevztahuje na výrobky, které byly po zakoupení dodatečně upravovány zákazníkem,
nebo montážníkem. Rovněž na výrobky znehodnocené nekvalitní montáží, na znehodnocení
zboží manipulací a vlastní přepravou. Rovněž na umístění výrobku do nevhodného prostředí
(viz. povrchové úpravy).
3. Jelikož otvory do štítových klik vyrážíme na objednávku, je nezbytné, abyste při zadávání
objednávky přesně uvedli typ a rozteč otvorů. Pokud si objednáte nesprávně, nemusí být
jejich výměna samozřejmostí.
4. Ke každému zboží zakoupeného u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena
faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
5. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplaceno.
6. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží doporučeně na
adresu sídla firmy: Divišovská 328, 258 01 Vlašim nebo osobně na jednu z prodejen:
Divišovská 328, 258 01 Vlašim nebo Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
6.1 V případě vrácení zboží bez udání důvodu, neobjednané zboží: zboží musí být kompletní,
neupoužité, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně požadovaných dokladů.
Musí být zabaleno tak, aby při přepravě a manipulaci nedošlo k dalšímu poškození.
6.2 V případě reklamace: reklamované zboží musí být kompletní, zabaleno tak, aby při
přepravě a manipulaci nedošlo k dalšímu poškození.
7. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen
uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.
8. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na www.mpkovani.
cz
Článek IX
Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění
1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud
nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly
předvídat a jíž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je
nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v
legislativě a jiné.
3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost
oznámit bez zbytečného odkladu.
4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od
dohodnutých závazků.
Článek X
Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy
1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v
tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy
odstoupit do 7 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal
Kupujícímu informace, které jsou v zákoně č.. 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele ve
znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže
jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná
od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných
v zákoně 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém
prodeji ve znění pozdějších předpisů.
2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno
do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní
zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro
rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech
ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odeslán.
3. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající
je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne
odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně
nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží
nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a
nemělo vady.
4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat
odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Článek XI
Ochrana osobních údajů
1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a
dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické
objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními
stranami po dobu deseti let.
2. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů,
zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné
uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v
souladu s ustanoveními zákona č.. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na mp-kovani.cz
Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich
zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se
zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v
rozsahu stanoveném právními předpisy.
3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za
účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě
bezplatné písemné žádosti právo u Prodávajícího namítat vůči zpracovávání svých osobních
údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu
bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.
4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů
zprostředkovatele.
5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si
je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání
mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
6. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v
příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.
Článek XII
Závěrečná ustanovení
1. Při nákupu zboží na mp-kovani.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických
možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.
2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na mp-kovani.cz.
Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.
3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na mp-kovani.cz mohou být aktualizovány
bez předchozího upozornění.
4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody,
způsobené použitím informací z mp-kovani.cz.
5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na mpkovani.
cz.
6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit nebo doplnit. Změny a doplňky
těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na mp-kovani.cz.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů
na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této
smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
8. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj
bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.
Ve Vlašimi 1.6.2013
V případě reklamace / výměny zboží si prosím pozorně přečtěte reklamační řád a zašlete nám
spolu se zbožím vyplněný reklamační formulář (níže v přílohách).

Dokumenty ke stáhnutí:

Přílohy